"Książka to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi - doradcę ma i przyjaciela"
Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin
tel.: 43 886 44 84 | e-mail: info@biblioteka-skomlin.pl

Portal e-Usług bibliotecznych w.bibliotece.pl

Księgozbiór

Facebook

Portal informacyjny gminy Skomlin

Creative SEO

Historia biblioteki PDF Drukuj Email

Dnia 17 kwietnia 1946 r. wydano Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, który umożliwił stworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych i prawnych dla funkcjonowania polityki bibliotecznej. W 1948 roku rozpoczęto organizację sieci bibliotek gminnych oraz punktów bibliotecznych. Do pracy w bibliotekach skierowano znaczną liczbę nauczycieli. Do 1951 roku biblioteki publiczne znajdowały się pod nadzorem Ministerstwa Oświaty. Dzięki dotacjom państwowym, przeznaczonym na tworzenie bibliotek, w każdej gminie powstała przynajmniej jedna biblioteka. Zarówno Dekret z 1946 r., jak i późniejsza Ustawa o bibliotekach z dnia 9 kwietnia 1968 roku, związały sieć bibliotek publicznych z terenowym układem jednostek administracji państwowej3. Biblioteka w Skomlinie nie ma udokumentowanych źródeł informacji o powstaniu placówki. Z istniejących zapisów w księdze inwentarzowej wynika, że powstała 1 lutego 1948 roku, pod nazwą Gromadzka Biblioteka Publiczna. Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie powstała 60 lat temu, w 1948 roku. Zawiązkiem jej, podobnie jak wielu bibliotek w kraju, był księgozbiór przekazany wraz z księgą inwentarzową przez Ministerstwo Oświaty w 1948 roku. Zbiory ówczesnej Gromadzkiej Biblioteki liczyły 289 woluminów, natomiast brak jest danych o ilości czytelników i liczbie wypożyczeń.

Pierwsze lata działalności

W pierwszych latach jej istnienia, Gromadzką Bibliotekę Publiczną prowadziła do roku 1951 Janina IDASIAK. W latach 1952-1963 placówką kierowali kolejno: Marianna KOWALEK, Józef KUCHAREK, Teresa MUCHA i Jadwiga CIURA. Następnie bibliotekę przejęła Jadwiga STANIOCH, która przez 8 lat pełniła funkcję kierowniczki placówki (1963-1971). Kadra biblioteczna zmieniała się często, w związku z tym w latach 1971-1976 w bibliotece pracowały panie: Maria STANIOCH, Natalia FRASZEK, Janina SZUBERT, Maria KMITA oraz Halina CIURA. Przez kolejne lata biblioteką kierowały Mariola KICZKA (1976-1980); Wiesława NOWAK (1985-1990). Obecna kierowniczka biblioteki – Elżbieta DYBKA, objęła stanowisko w 1999 r., a w styczniu 2007 r. została powołana na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie. Pierwsi bibliotekarze zatrudnieni byli na niepełnych etatach. Dopiero w styczniu 1978 roku biblioteka otrzymała pełny etat; obowiązki kierownika sprawowała wówczas Mariola KICZKA. Częsta zmiana pracowników nie sprzyjała rozwojowi placówki. Nastąpił on dopiero w latach osiemdziesiątych. W 1985 roku zwiększono obsadę kadrową w bibliotece do 1 i ½ etatu, a kadrę biblioteczną stanowiły Wiesława NOWAK (pracująca do końca 1990 roku) i Elżbieta DYBKA pracująca do chwili obecnej. Od 1 lutego 1986 do 30 listopada 1986 roku bibliotekarką była również Małgorzata ŁYCZKO oraz w latach 1991– 1993 Krystyna MATYS zatrudniona równocześnie na ½ etatu w Filii Bibliotecznej we Wróblewie. W grudniu 1998 roku zatrudniona została Ewa TOKARSKA (1998-2003); jej zadaniem było rozpoczęcie tworzenia bazy - katalogu elektronicznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie. W roku 1974 bibliotece nadano nazwę: Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie. Częstym zmianom ulegał też w minionym sześćdziesięcioleciu lokal biblioteki. Najpierw biblioteka mieściła się w domu parafialnym, następnie w budynku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej (1950-1960), potem została przeniesiona do budynku OSP (1960-1991). W 1991r. GBP otrzymała lokal w budynku Urzędu Gminy (1991-2000), następnie decyzją Wójta Gminy została przeniesiona do Szkoły Podstawowej (2000-2004). Od 2004r. placówka znajduje się w budynku Urzędu Gminy, Skomlin ul. Trojanowskiego 1.

Wyposażenie

Zajmuje pięć pomieszczeń o powierzchni 59,05 m , w tym: wypożyczalnia książek, czytelnia księgozbioru podręcznego i czasopism, czytelnia multimedialna, pomieszczenie gospodarcze, łazienka i korytarz. Lokal biblioteki usytuowany jest w centrum wsi, w niewielkiej odległości od przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum, a także Banku Spółdzielczego i Urzędu Gminy. Lokalizacja biblioteki jest bardzo dobra.

Sieć bibliotek na terenie gminy tworzą:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie,
- Filia Biblioteczna we Wróblewie ( w naszej gminie od 1974 r.).
- Gminna Biblioteka Publiczna z dniem 1.01.2007 r. została przekształcona w instytucję kultury.

Cele i zadania biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu mieszkańców oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Zorganizowana jest w formie instytucji kultury4. Jest główną publiczną biblioteką Gminy Skomlin. Biblioteka prowadzi różnorodną działalność kulturalną, dostosowaną do potrzeb i oczekiwań lokalnego środowiska5. Korzystają z niej: dzieci, uczniowie, studenci, osoby pracujące, bezrobotni i emeryci. Dlatego zakres świadczonych usług musi być powiązany z oczekiwaniami i potrzebami użytkowników. Największą grupę czytelników stanowią dzieci, one chętnie i aktywnie korzystają z oferty i usług biblioteki. Jest centrum informacji turystycznej, lokalnej, kulturalnej o naszym regionie, powiecie, gminie. Nasza placówka stale się rozwija i wzbogaca swoją ofertę usługową. Księgozbiór biblioteki powiększa się poprzez zakupy realizowane ze środków przekazywanych z Urzędu Gminy oraz programu MkiDN „Zakup nowości czytelniczych dla bibliotek”. Obecnie dotacja przekazana dla GBP Skomlin i Filii we Wróblewie przez Bibliotekę Narodową wynosi 3600 zł.

Kto może zostać czytelnikiem?

Czytelnikami biblioteki mogą zostać wszyscy mieszkańcy gminy, jak również osoby mieszkające poza nią. Aby zapisać się do biblioteki, należy posiadać dokument tożsamości, a w przypadku dzieci potrzebna jest zgoda rodziców. Zasady udostępniania księgozbioru określa Regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie. Poza tym w bibliotece mamy zaprenumerowanych 5 tytułów czasopism, które udostępniamy na miejscu oraz do domu. Ważnym zadaniem biblioteki jest gromadzenie księgozbioru dotyczącego własnego regionu. Placówka gromadzi wydawnictwa o Skomlinie i ziemi wieluńskiej. Wcześniej gromadzono zbiory o naszej gminie i regionie sieradzkim. Księgozbiór i warsztat wiedzy o regionie gromadzony jest z myślą o całej społeczności lokalnej i służy wielu naszym czytelnikom. Z naszego ciekawego księgozbioru korzystają zarówno mieszkańcy (dzieci, dorośli, młodzież), jak również goście odwiedzający Skomlin. Biblioteka współpracuje z innymi instytucjami – szkołą podstawową, gimnazjum, przedszkolem publicznym, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz Oddziałem Doradztwa Rolniczego. Najważniejszym jednak zadaniem jest gromadzenie zbiorów, a ich wielkość i wartość decyduje o znaczeniu biblioteki w środowisku, służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych.

Do zadań biblioteki należy:

- Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących gminy i regionu;
- Udostępnianie prezencyjne księgozbioru oraz na zewnątrz wszystkim czytelnikom, z uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży, i studentów;
- Prowadzenie działalności informacyjnej;
- Popularyzacja książki i czytelnictwa;
- Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych;
- Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie podejmuje wiele działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.