Historia biblioteki Drukuj

Dnia 17 kwietnia 1946 r. wydano Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, ktry umoliwi stworzenie odpowiednich warunkw organizacyjnych i prawnych dla funkcjonowania polityki bibliotecznej. W 1948 roku rozpoczto organizacj sieci bibliotek gminnych oraz punktw bibliotecznych. Do pracy w bibliotekach skierowano znaczn liczb nauczycieli. Do 1951 roku biblioteki publiczne znajdoway si pod nadzorem Ministerstwa Owiaty. Dziki dotacjom pastwowym, przeznaczonym na tworzenie bibliotek, w kadej gminie powstaa przynajmniej jedna biblioteka. Zarwno Dekret z 1946 r., jak i pniejsza Ustawa o bibliotekach z dnia 9 kwietnia 1968 roku, zwizay sie bibliotek publicznych z terenowym ukadem jednostek administracji pastwowej3. Biblioteka w Skomlinie nie ma udokumentowanych rde informacji o powstaniu placwki. Z istniejcych zapisw w ksidze inwentarzowej wynika, e powstaa 1 lutego 1948 roku, pod nazw Gromadzka Biblioteka Publiczna. Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie powstaa 60 lat temu, w 1948 roku. Zawizkiem jej, podobnie jak wielu bibliotek w kraju, by ksigozbir przekazany wraz z ksig inwentarzow przez Ministerstwo Owiaty w 1948 roku. Zbiory wczesnej Gromadzkiej Biblioteki liczyy 289 woluminw, natomiast brak jest danych o iloci czytelnikw i liczbie wypoycze.

Pierwsze lata dziaalnoci

W pierwszych latach jej istnienia, Gromadzk Bibliotek Publiczn prowadzia do roku 1951 Janina IDASIAK. W latach 1952-1963 placwk kierowali kolejno: Marianna KOWALEK, Jzef KUCHAREK, Teresa MUCHA i Jadwiga CIURA. Nastpnie bibliotek przeja Jadwiga STANIOCH, ktra przez 8 lat penia funkcj kierowniczki placwki (1963-1971). Kadra biblioteczna zmieniaa si czsto, w zwizku z tym w latach 1971-1976 w bibliotece pracoway panie: Maria STANIOCH, Natalia FRASZEK, Janina SZUBERT, Maria KMITA oraz Halina CIURA. Przez kolejne lata bibliotek kieroway Mariola KICZKA (1976-1980); Wiesawa NOWAK (1985-1990). Obecna kierowniczka biblioteki ? Elbieta DYBKA, obja stanowisko w 1999 r., a w styczniu 2007 r. zostaa powoana na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie. Pierwsi bibliotekarze zatrudnieni byli na niepenych etatach. Dopiero w styczniu 1978 roku biblioteka otrzymaa peny etat; obowizki kierownika sprawowaa wwczas Mariola KICZKA. Czsta zmiana pracownikw nie sprzyjaa rozwojowi placwki. Nastpi on dopiero w latach osiemdziesitych. W 1985 roku zwikszono obsad kadrow w bibliotece do 1 i ? etatu, a kadr biblioteczn stanowiy Wiesawa NOWAK (pracujca do koca 1990 roku) i Elbieta DYBKA pracujca do chwili obecnej. Od 1 lutego 1986 do 30 listopada 1986 roku bibliotekark bya rwnie Magorzata YCZKO oraz w latach 1991? 1993 Krystyna MATYS zatrudniona rwnoczenie na ? etatu w Filii Bibliotecznej we Wrblewie. W grudniu 1998 roku zatrudniona zostaa Ewa TOKARSKA (1998-2003); jej zadaniem byo rozpoczcie tworzenia bazy - katalogu elektronicznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie. W roku 1974 bibliotece nadano nazw: Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie. Czstym zmianom ulega te w minionym szedziesicioleciu lokal biblioteki. Najpierw biblioteka miecia si w domu parafialnym, nastpnie w budynku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej (1950-1960), potem zostaa przeniesiona do budynku OSP (1960-1991). W 1991r. GBP otrzymaa lokal w budynku Urzdu Gminy (1991-2000), nastpnie decyzj Wjta Gminy zostaa przeniesiona do Szkoy Podstawowej (2000-2004). Od 2004r. placwka znajduje si w budynku Urzdu Gminy, Skomlin ul. Trojanowskiego 1.

Wyposaenie

Zajmuje pi pomieszcze o powierzchni 59,05 m , w tym: wypoyczalnia ksiek, czytelnia ksigozbioru podrcznego i czasopism, czytelnia multimedialna, pomieszczenie gospodarcze, azienka i korytarz. Lokal biblioteki usytuowany jest w centrum wsi, w niewielkiej odlegoci od przedszkola, szkoy podstawowej i gimnazjum, a take Banku Spdzielczego i Urzdu Gminy. Lokalizacja biblioteki jest bardzo dobra.

Sie bibliotek na terenie gminy tworz:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie,
- Filia Biblioteczna we Wrblewie ( w naszej gminie od 1974 r.).
- Gminna Biblioteka Publiczna z dniem 1.01.2007 r. zostaa przeksztacona w instytucj kultury.

Cele i zadania biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie suy zaspokajaniu potrzeb owiatowych, kulturalnych i informacyjnych ogu mieszkacw oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Zorganizowana jest w formie instytucji kultury4. Jest gwn publiczn bibliotek Gminy Skomlin. Biblioteka prowadzi rnorodn dziaalno kulturaln, dostosowan do potrzeb i oczekiwa lokalnego rodowiska5. Korzystaj z niej: dzieci, uczniowie, studenci, osoby pracujce, bezrobotni i emeryci. Dlatego zakres wiadczonych usug musi by powizany z oczekiwaniami i potrzebami uytkownikw. Najwiksz grup czytelnikw stanowi dzieci, one chtnie i aktywnie korzystaj z oferty i usug biblioteki. Jest centrum informacji turystycznej, lokalnej, kulturalnej o naszym regionie, powiecie, gminie. Nasza placwka stale si rozwija i wzbogaca swoj ofert usugow. Ksigozbir biblioteki powiksza si poprzez zakupy realizowane ze rodkw przekazywanych z Urzdu Gminy oraz programu MkiDN ?Zakup nowoci czytelniczych dla bibliotek?. Obecnie dotacja przekazana dla GBP Skomlin i Filii we Wrblewie przez Bibliotek Narodow wynosi 3600 z.

Kto moe zosta czytelnikiem?

Czytelnikami biblioteki mog zosta wszyscy mieszkacy gminy, jak rwnie osoby mieszkajce poza ni. Aby zapisa si do biblioteki, naley posiada dokument tosamoci, a w przypadku dzieci potrzebna jest zgoda rodzicw. Zasady udostpniania ksigozbioru okrela Regulamin Wypoyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie. Poza tym w bibliotece mamy zaprenumerowanych 5 tytuw czasopism, ktre udostpniamy na miejscu oraz do domu. Wanym zadaniem biblioteki jest gromadzenie ksigozbioru dotyczcego wasnego regionu. Placwka gromadzi wydawnictwa o Skomlinie i ziemi wieluskiej. Wczeniej gromadzono zbiory o naszej gminie i regionie sieradzkim. Ksigozbir i warsztat wiedzy o regionie gromadzony jest z myl o caej spoecznoci lokalnej i suy wielu naszym czytelnikom. Z naszego ciekawego ksigozbioru korzystaj zarwno mieszkacy (dzieci, doroli, modzie), jak rwnie gocie odwiedzajcy Skomlin. Biblioteka wsppracuje z innymi instytucjami ? szko podstawow, gimnazjum, przedszkolem publicznym, Gminnym Orodkiem Kultury i Sportu oraz Oddziaem Doradztwa Rolniczego. Najwaniejszym jednak zadaniem jest gromadzenie zbiorw, a ich wielko i warto decyduje o znaczeniu biblioteki w rodowisku, suy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych.

Do zada biblioteki naley:

- Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiaw bibliotecznych, ze szczeglnym uwzgldnieniem materiaw dotyczcych gminy i regionu;
- Udostpnianie prezencyjne ksigozbioru oraz na zewntrz wszystkim czytelnikom, z uwzgldnieniem potrzeb dzieci, modziey, i studentw;
- Prowadzenie dziaalnoci informacyjnej;
- Popularyzacja ksiki i czytelnictwa;
- Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych;
- Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiza technicznych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie podejmuje wiele dziaa wynikajcych z potrzeb rodowiska lokalnego.